Władze

W dniu 12 czerwca 2020 r. Walne Zebranie KSSM UJ wyłoniło nowe władze Koła.

Eduard Bukata

@: przewodniczacy@kssm.pl

II rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

______________

 

Mikołaj Salawa

@: sekretarz@kssm.pl

I rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

_______________

Dawid Tomczyk

@: finanse@kssm.pl

II rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

_______________

 

Julia Kieloch

@: ludzie@kssm.pl

I rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

______________

 

Tomasz Kita

@: promocja@kssm.pl

II rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

______________

 

KOMISJA REWIZYJNA

Marcin Hubicki

Patryk Dobrowolski

Maria Sobuniewska

FOTOGRAF

Natalia Stańczak

Dominika Kocoń

 

OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

Dotychczas opiekunem naukowym Koła był prof Artur Gruszczak. W kwietniu 2013 roku zastąpił go dr Piotr Bajor.

Doktor Piotr Bajor jest asystentem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki zagranicznej. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską.

Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago oraz Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF), Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2013-2014 dr Piotr Bajor był Przewodniczącym Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej pełnił również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obowiązki i kompetencje członków Zarządu

Kompetencje i zadania członków Zarządu

Uchwała nr 1 Zarządu KSSM UJ z dnia 21 maja 2013 r. dotyczącą obowiązków i kompetencji poszczególnych członków Zarządu KSSM UJ

Do kompetencji i obowiązków członków Zarządu KSSM UJ należą:

1. Przewodniczący:
a) koordynowanie działań całego KSSM UJ,
b) reprezentowanie KSSM UJ na zewnątrz,
c) dbanie o kontynuację pracy i rozwój KSSM UJ,
d) przygotowywanie – wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu – planu działania KSSM UJ na okres roku akademickiego,
e) sporządzenie – pod koniec kadencji – sprawozdania z rocznej działalności KSSM UJ, które – po uzupełnieniu przez pozostałych członków Zarządu i poszczególnych     koordynatorów – przedstawiane jest na Walnym Zebraniu KSSM UJ,
f) wystawianie referencji i zaświadczeń Członkom KSSM UJ,
g) obsługa oficjalnej pieczęci KSSM UJ,
h) dbanie o prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Finansów,
i) zapobieganie i rozwiązywanie zaistniałych konfliktów w KSSM UJ – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich,
j) wybieranie koordynatorów poszczególnych projektów w porozumieniu z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich i po zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu KSSM UJ,
k) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami Naukowymi, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych.

2. Sekretarz:
a) dbanie o siedzibę,
b) przygotowywanie, upowszechnianie i archiwizowanie protokołów z Walnych Zebrań KSSM UJ oraz regularnych zebrań Zarządu KSSM UJ,
c) zarządzanie biblioteką KSSM UJ,
d) obsługa oficjalnego maila KSSM UJ (kssm@kssm.pl),
e) zarządzanie przedmiotami należącymi do KSSM UJ,
f) koordynowanie procesu wydawniczego w KSSM UJ (kontrola prac nad publikacjami oraz odpowiedzialność za Zeszyty Naukowe KSSM UJ),
g) odbieranie poczty z Sekretariatu.

3. Członek Zarządu ds. Finansów:
a) prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Przewodniczącym Koła,
b) sprawdzanie – pod kątem formalnym i merytorycznym – wniosków przygotowywanych przez koordynatorów projektów oraz pomoc i kontrola w rozliczaniu projektów KSSM UJ,
c) pozyskiwanie grantów i środków na rzecz KSSM UJ, razem z koordynatorem danego projektu
d) przygotowywanie sprawozdań finansowych raz na pół roku.

4. Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich:
a) integrowanie Członków, Kandydatów,
b) regularne uaktualnianie bazy danych Członków,
c) organizowanie szkoleń i wyjazdów Członków,
d) przechowywanie i zarządzanie ankietami oraz deklaracjami członkowskimi,
e) dbanie o dobrą współpracę z i między Sekcjami KSSM UJ
f) wybieranie, wespół z Przewodniczącym, koordynatorów poszczególnych projektów, po uprzednim zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu.

5. Członek Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych:
a) przygotowywanie artykułów dotyczących KSSM UJ do mediów studenckich przy okazji promowania większych projektów organizowanych przez KSSM UJ,
b) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami działającymi w Krakowie, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami,
c) zarządzanie materiałami promocyjnymi KSSM UJ,
d) promowanie KSSM UJ przez przygotowywanie prezentacji na spotkania z przedstawicielami UJ, organizacjami studenckimi i studentami,
e) prezentowanie KSSM UJ na spotkaniu powitalnym dla studentów i zachęcanie do działalności w KSSM UJ.
f) administrowanie strony internetowej Koła (www.kssm.pl) oraz fanpage w portalu „Facebook”
g) aktualizowanie bazy kontaktów zewnętrznych Koła.