Władze

W dniu 19 maja 2016 r. Walne Zebranie KSSM UJ wyłoniło nowe władze Koła.

1

 @: przewodniczacy@kssm.pl

m: + 504 330 574

III rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

______________

W KSSM UJ aktywnie działam od samego początku mojej nauki na uniwersytecie. Jestem bardzo zadowolona z możliwości jakie daje Koło. Dzięki niemu mogę poszerzyć swoją wiedzę związaną z zagadnieniem stosunków międzynarodowych i rozwinąć istotne umiejętności organizacyjne w trakcie przygotowań do naszych wielkich ogólnopolskich wydarzeń. Jednakże to co pobudza mnie do działania i realizowania z entuzjazmem pomysłów w KSSM to przede wszystkim Członkowie, którym tak jak mi zależy na rozwoju Koła i sukcesie każdego projektu, natomiast prywatnie mogłam nawiązać szczególne i bliskie relacje. Zachęcam gorąco każdego, kto pragnie w trakcie studiów praktycznie wykorzystać czas. W wolnych chwilach lubię spędzać czas wśród przyjaciół, rozmowy i dobrej kawy.

 2

@: sekretarz@kssm.pl

m: +48 723 899 813

III rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

_______________

3

@: finanse@kssm.pl

m: +48 665 811 406

III rok studiów I stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

_______________

Swoją pasję do działania rozwijam od samego początku studiów – w KSSM. Jestem otwarta na nowe wyzwania i znajomości. Po wykładach lubię zwiedzać Kraków, chodzić do kina lub uprawiać sport.

4

@: ludzie@kssm.pl

m: 795 801 803

II rok studiów I stopnia, stosunki miedzynarodowe (UJ)

 

5

@: promocja@kssm.pl

m: +48 794 140 455

I rok studiów II stopnia, stosunki międzynarodowe (UJ)

Jestem otwarta, uwielbiam poznawać nowych ludzi i nowe miejsca. KSSM daje mi szansę rozwijania swoich umiejętności oraz zainteresowań. Jedną z moich pasji jest muzyka. Szczególnie cenię sobie twórczość zespołu Queen.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Beliavska

beata.beliavska@kssm.pl

Tomasz Kalita

tomasz.kalita@kssm.pl

Adam Krzykowski

adam.krzykowski@kssm.pl

FOTOGRAF

 Dominika Furtak

OPIEKUN NAUKOWY KOŁA

Dotychczas opiekunem naukowym Koła był dr Artur Gruszczak. W kwietniu 2013 roku zastąpił go dr Piotr Bajor.

Doktor Piotr Bajor jest asystentem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki zagranicznej. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską.

Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago oraz Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF), Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

W latach 2013-2014 dr Piotr Bajor był Przewodniczącym Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, do zadań którego należy identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. Wcześniej pełnił również funkcję członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obowiązki i kompetencje członków Zarządu

Kompetencje i zadania członków Zarządu

Uchwała nr 1 Zarządu KSSM UJ z dnia 21 maja 2013 r. dotyczącą obowiązków i kompetencji poszczególnych członków Zarządu KSSM UJ

Do kompetencji i obowiązków członków Zarządu KSSM UJ należą:

1. Przewodnicząca:
a) koordynowanie działań całego KSSM UJ,
b) reprezentowanie KSSM UJ na zewnątrz,
c) dbanie o kontynuację pracy i rozwój KSSM UJ,
d) przygotowywanie – wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu – planu działania KSSM UJ na okres roku akademickiego,
e) sporządzenie – pod koniec kadencji – sprawozdania z rocznej działalności KSSM UJ, które – po uzupełnieniu przez pozostałych członków Zarządu i poszczególnych     koordynatorów – przedstawiane jest na Walnym Zebraniu KSSM UJ,
f) wystawianie referencji i zaświadczeń Członkom KSSM UJ,
g) obsługa oficjalnej pieczęci KSSM UJ,
h) dbanie o prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Finansów,
i) zapobieganie i rozwiązywanie zaistniałych konfliktów w KSSM UJ – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich,
j) wybieranie koordynatorów poszczególnych projektów w porozumieniu z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich i po zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu KSSM UJ,
k) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami Naukowymi, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami – we współpracy z Członkiem Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych.

2. Sekretarz:
a) dbanie o siedzibę,
b) przygotowywanie, upowszechnianie i archiwizowanie protokołów z Walnych Zebrań KSSM UJ oraz regularnych zebrań Zarządu KSSM UJ,
c) zarządzanie biblioteką KSSM UJ,
d) obsługa oficjalnego maila KSSM UJ (kssm@kssm.pl),
e) zarządzanie przedmiotami należącymi do KSSM UJ,
f) koordynowanie procesu wydawniczego w KSSM UJ (kontrola prac nad publikacjami oraz odpowiedzialność za Zeszyty Naukowe KSSM UJ),
g) odbieranie poczty z Sekretariatu.

3. Członek Zarządu ds. Finansów:
a) prawidłowe dysponowanie funduszami KSSM UJ we współpracy z Przewodniczącą Koła,
b) sprawdzanie – pod kątem formalnym i merytorycznym – wniosków przygotowywanych przez koordynatorów projektów oraz pomoc i kontrola w rozliczaniu projektów KSSM UJ,
c) pozyskiwanie grantów i środków na rzecz KSSM UJ, razem z koordynatorem danego projektu
d) przygotowywanie sprawozdań finansowych raz na pół roku.

4. Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich:
a) integrowanie Członków, Kandydatów,
b) regularne uaktualnianie bazy danych Członków,
c) organizowanie szkoleń i wyjazdów Członków,
d) przechowywanie i zarządzanie ankietami oraz deklaracjami członkowskimi,
e) dbanie o dobrą współpracę z i między Sekcjami KSSM UJ
f) wybieranie, wespół z Przewodniczącą, koordynatorów poszczególnych projektów, po uprzednim zaopiniowaniu przez pozostałych członków Zarządu.

5. Członek Zarządu ds. Promocji i Kontaktów Zewnętrznych:
a) przygotowywanie artykułów dotyczących KSSM UJ do mediów studenckich przy okazji promowania większych projektów organizowanych przez KSSM UJ,
b) dbanie o dobrą współpracę i przyjazne stosunki z innymi Kołami działającymi w Krakowie, a także Samorządem Studentów UJ i innymi organizacjami,
c) zarządzanie materiałami promocyjnymi KSSM UJ,
d) promowanie KSSM UJ przez przygotowywanie prezentacji na spotkania z przedstawicielami UJ, organizacjami studenckimi i studentami,
e) prezentowanie KSSM UJ na spotkaniu powitalnym dla studentów i zachęcanie do działalności w KSSM UJ.
f) administrowanie strony internetowej Koła (www.kssm.pl) oraz fanpage w portalu „Facebook”
g) aktualizowanie bazy kontaktów zewnętrznych Koła.